خشک کن خوراک پلت

خشک کن

خوراک پلت شده خروجی از دستگاه پرس پلت خارج می شود هنوز محصول نهایی نیست و باید از طریق سرد کردن و خشک کردن قابل بسته بندی و کیسه گیری شود. بنابراین لازم است خنک کننده (پلت کولر) به سیستم پلت افزوده شود. دمای پلت خارج شده از دستگاه پرس پلت بین 70-80 c بوده […]