دستگاه کرامبلر

دستگاه کرامبلر

این دستگاه در صنعت تولید خوراک دام جهت خرد نمودن مجدد دانه‌های پلت شده و تبدیل آن به سایزهای ریزترمورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه کرامبلر در ظرفیت های مختلف تولید می شود و در تولید خوراک پری استارتر در خوراک دام ، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای دو یا […]