چرخ دنده های روتوری

چرخ دنده های روتوری

تراکتور ماشینی است که از توان آن برای کشیدن ادوات و ماشین های قابل حرکت و ھمچنین به کار انداختن ماشین های ساکن یا قابل حرکت با کمک پولی و تسمه محور توان دھی و ھیدرولیک استفاده می شود. شکل کلی تراکتور ها بدین صورت است که دو چرخ پهن و بلند بر روی محور […]