دستگاه کرامبلر

دستگاه کرامبلر

این دستگاه در صنعت تولید خوراک دام جهت خرد نمودن مجدد دانه‌های پلت شده و تبدیل آن به سایزهای ریزترمورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه کرامبلر در ظرفیت های مختلف تولید می شود و در تولید خوراک پری استارتر در خوراک دام ، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای دو یا […]

غلطک کرامبلر

غلطک کرامبلر

مختصری در خصوص دستگاه پرس پلت بخش عمده ای از هزینه پرورش طیور را خوراک در بر می گیرد و این بخش در تولید و اقتصاد صنعت دام و طیور بسیار حائز اهمیت است لذا مهمترین بخش صنعت دام و طیور را باید خوراک دانست و همین موضوع وجود واحد خوراک دان در کنار فارم […]